Dataskyddspolicy för Lisa & Johanna Larson Ltd 2018-05-23

LISA LARSON värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Policyn beskriver också vilka rättigheter du

har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Administrationsbolaget Lisa & Johanna Larson Ltd behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och
-rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Lisa & Johanna Larson Ltd, organisationsnummer SC386478, med adress Upper Floor, Unit 1, 82 Muir Street, Hamilton, ML3 6BJ, Scotland, UK.

Vilka personuppgifter behandlar Lisa & Johanna Larson Ltd?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss. Vi samlar in ditt namn och dina adressuppgifter när du gör en beställning genom LISA LARSON SHOP, och din mejladdress när du kontaktar oss genom hemsidan www.lisalarsondesign.se eller www.lisalarsonsweden.com.

Lisa & Johanna Larson Ltd behandlar också företagets kunders uppgifter för att kunna hålla kontakt och tillhandahålla underlag för licensverksamhet.

Observera att Lisa & Johanna Larson Ltd inte samlar in någon information om kontokortsbetalningar. All betalningsinformation hanteras av tredjepartsleverantörer som är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen.

Lisa & Johanna Larson Ltd behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:

  • Hantera beställningar, köp, kundserviceärenden och kommunikation med kunder, samlare, utställningsarrangörer och licensagenter.
  • Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra information om konstnären Lisa Larson
  • Fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner och designers

Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från oss, en så kallad opt-out.

Varje behandling av personuppgifter som Lisa & Johanna Larson Ltd motiveras utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av rättslig förpliktelse

Exempel: Vissa personuppgifter måste vi behandla för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Fullgörande av avtal

Exempel: Om du köper keramik on-line så måste vi få vissa personuppgifter från dig för att kunna skicka paketet och hålla kontakt med dig ifall något gått fel.
Om du är designkund eller samarbetspartner måste vi hantera dina personuppgifter för att kunna leverera beställda tjänster och för att fakturera det arbete du har beställt.

Berättigat intresse

Exempel: Om du är samlare av Lisa Larsons keramik, och Lisa & Johanna Larson Ltd sköter informationen om ett utställningsarrangemang, så kan vi komma att kontakta dig för att marknadsföra arrangemanget. Detta kan också gälla ny design, nya produkter på marknaden, eller speciella försäljningsevenemang.

Samtycke

Exempel: När du kontaltar oss med frågor, handlar på LISA LARSON SHOP eller anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev, så frågar vi om du samtycker till att vi därmed behandlar dina personuppgifter. I de fall då en behandling bara är motiverad utifrån ett samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke och begära att vi upphör med den aktuella behandlingen. Kontakta oss om du
vill återkalla ditt samtycke.

Lagringstider och skyddsåtgärder

För att skydda dina personuppgifter mot förlust, skada eller obehörig behandling så arbetar vi på Lisa & Johanna Larson Ltd ständigt med att upprätthålla och förbättra en rad olika säkerhetsåtgärder. Det gäller fysiskt skydd (till exempel för personer, IT-infrastruktur och byggnader), informationssäkerhetsskydd (till exempel mot intrång i IT-system, virusattacker och genom säkerhetskopiering) och organisatoriskt skydd (till exempel att endast de personer som behöver det i sitt arbete har tillgång till dina personuppgifter).

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Om inget annat har avtalats, och om inte lagen kräver av oss att vi behåller uppgifterna längre, så gäller lagringstiderna nedan. Vill du att vi avbryter lagringen av dina personuppgifter tidigare än dessa tider så kan du begära detta, se avsnittet nedan om ”Dina rättigheter”.

Företagskontakter

Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll, till exempel som utställningspartner, eller som licensagent eller licenskund av Lisa Larsons design, så kommer vi att
spara dina personuppgifter tills vidare för att kunna hålla kontakten angående nya projektidéer.

Privatpersoner

Om du varit i kontakt med oss som privatperson, till exempel genom att skicka frågor genom hemsidan, eller handla i on-line shoppen, så kommer vi att spara dina personuppgifter tills vidare, för att kunna dela information om nya Lisa Larson-evenemang och nya produkter.

Överföring av personuppgifter till andra

Lisa & Johanna Larson Ltd säljer aldrig dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till att göra detta.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot Lisa & Johanna Larson Ltd. Vill du utöva dessa rättigheter kontakta:

Lisa & Johanna Larson Ltd, Upper Floor, Unit 1, 82 Muir Street, Hamilton, ML3 6BJ Scotland, UK.

Rätt till rättelse

Lisa & Johanna Larson Ltd strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera felen.

Rätt till begränsning av behandling

Om du vill att Lisa & Johanna Larson Ltd ska behandla dina personuppgifter endast för vissa avgränsade syften, så kan du begära en begränsning av behandlingen. Detta gäller till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga, att vår behandling är olaglig, att vi inte längre behöver uppgifterna för ändamålen, eller när du har invänt mot behandling med berättigat intresse i väntan på kontroll av om vårt intresse väger tyngre än ditt. Vi kommer då att markera uppgifterna för att säkerställa att de inte blir föremål för ytterligare behandling och inte kan ändras.

Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”)

Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter så kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via email, och därefter raderar vi även det skickade mailet. Observera att en radering innebär att vi tar bort all information om dig, inklusive informationen om att du en gång har velat bli bortglömd.

Om du tycker att vi har gjort fel

Om du anser att Lisa & Johanna Larson Ltd behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du velat utöva dina rättigheter enligt ovan, så kan du anmäla detta till ICO (Information Commissioner’s Office).

end